Ke konferenci o sociálních problémech a odborovém hnutí konané v Ostravě 17.2.2005

Petr Rohel

Dne 17. 2. 2 005 se uskutečnila konference o aktuálních sociálních problémech a situaci odborů.Jejími hlavními organizátory byli Levicový klub Ostrava a Odborové sdružení železničářů, pobočka Ostrava. Hlavními referenty tohoto večera byl historik dr. Jan Tesař z Paříže, Carla Boulboullé z Odborového sdružení služeb z Berlína, Gotthard Krupp z Berlína a Ján Garai, Strana nezamestnaných a poškodených z Nových Zámků ze Slovenska. Přítomno bylo asi 55 účastníků.

Již druhé naše setkání tedy znamenalo nejen nárust počtu domácích a zahraničních referentů, ale také větší počet zainteresovaných posluchačů.

Jménem Levicového klubu Ostrava zahájil jednání dr. Petr Rohel. Připomněl dlouhodobější úsilí této iniciativy o sledování sociálních problémů a perspektiv odborů. Je zde velký zájem o co nejširší mezinárodní spolupráci při sledování této problematiky.Velká většina návštěv zahraničních delegací levicových stran a radikálních odborů navštěvuje často především Prahu. Konference by měla být prvním krokem ke změně, která by umožnila relativně častější návštěvy zástupců zahraničních radikálnějších levicových subjektů v Ostravě. Perspektivním cílem by patrně měla být nejen společná mezinárodní setkávání ale i hledání cest ke společným mezinárodním akcím. Stručně byly také charakterizovány politické, publicistické a odborné aktivity Jana Tesaře.

Poté vystoupil dr. Tesař. Připomněl tradici těchto mezinárodních kontaktů.Na počátku devadesátých let se pokusil navázat spolupráci belgických a ostravských horníků jeden z představitelů hornické odborové organizace v Belgii. Toto úsilí však po určité době bylo přerušeno, též vzhledem k rozdílnému hodnocení začínající privatizace na Ostravsku. Dále dr. Tesař charakterizoval Mezinárodní sdružení pracujících, které se podílí na koordinaci řady organizací, hnutí i jednotlivců z celého světa, jež usilují o zastavení zhoršování sociální situace zaměstnanců a privatizace podniků. Uvedl informace o světové konferenci k těmto otázkám, která se sejde v Madridu, a pozval přítomné k účasti na ní. Hovořil dále o tlaku na snižování mezd v zónách s volným pohybem kapitálu na jihu Moravy.

Carla Boulboullé, funkcionářka odborové organizace služeb,členka SPD, bývalá poslankyně zemského parlamentu ze Severního Porýní - Westfálska se ve svém referátu zabývala nejdříve negativními dopady sociálních reforem Hartz 4 na sociálně slabé skupiny obyvatel Německa. Němečtí občané jsou nuceni hledat velmi špatně placené zaměstnání, aby si současně udrželi nárok na omezenou sociální podporu. Analýza těchto problému byla hluboká a velmi zasvěcená. Rovněž zde bylo naznačeno propojení úsilí německých odborů a levicové opozice v SPD. Připomenuty byly také tragické sociální důsledky přesunů podniků do států s nejnižšími mzdami uplatňované nadnárodními společnostmi. Uvedla také některé postřehy o zónách plně otevřených pohybu zahraničního kapitálu, kde je prosazováno radikální snižování mezd. Šlo nepochybně o velmi cenný referát. Levicový klub Ostrava se k němu bude vracet.

Gotthard Krupp ve svém rozsáhlejším vystoupení se zabýval též obecnými aspekty sociálního vývoje v ekonomicky vyspělejších zemí. Zdůraznil, že dochází k růsty ekonomiky i celkového bohatství, ale současně se zhoršuje životní úroveň velké většiny obyvatel.Věnoval se též konkrétním sociálním důsledkům německých reforem Hartz 4. Jeho závěry by bylo patrně možné rozšířit o poznatky Horsta Afhelda zveřejněné v jeho práci Wirtschaft, die arm macht, Hospodářství, které dělá chudobu. Afheld dokazuje, že v extrémním případě méně kvalifikovaná práce v Německu nebude odměňována výše než v ČR. Perspektivně budou pracovníci s nižší kvalifikací v Německu i v ČR odměňováni stejně jako podobní pracovníci na Indickém poloostrově. Na tyto tendence upozornil Jan Keller v knize Soumrak sociálního státu. Krupp poukázal na souvislosti sociálního vývoje v Německu a v ČR. Zdůraznil, že pokud dojde k významnému zhoršení sociální situace chudších vrstev v Německu, nezmenší se rozdíly v postavení chudších skupin v uvedených státech. Bude totiž vyvinut tlak, aby se sociální podmínky v ČR zhoršily ve zhruba stejném rozsahu jako v Německu.

Tyto analýzy byly mimořádně podnětné. Referent se věnoval dále politickým následkům tohoto vývoje. Podle jeho názoru mizí rozdíly v sociálních programech velkých politických stran, SPD a CDU- CSU.

To vede k vývoji, kdy část dělnictva začíná podporovat extrémní pravicové strany.Prokázaly to například poslední zemské volby v Braniborsku. Dále ze rovněž dotkl některých aspektů aktivity levicového křídla v SPD. Hodnotné referáty Boulboullé a Kruppa by bylo vhodné samostatně otisknout jako další přílohu Bulletinu.

Poslední referát přednesl Ján Garai ze Strany nezamestnaných a poškodených z Nových Zámkov na Slovensku.Zamýšlel se nad rychlým a krutým zhoršování sociálních práv občanů Slovenské republiky.Zdůraznil, že bez dodržování sociálních práv nelze zajistit dodržování lidských práv vůbec. Díky tomuto referátu byly zájemcům sdělena řada fakt o vývoji současného Slovenska.Značná aktuálnost tohoto referátu spočívala v tom, že ho lze využít ke kritice kampaní české pravice, zvláště Občanské demokratické strany. Ta doporučuje rychle převzít asociální reformu sociální politiky ze Slovenska.

Není bez zajímavosti, že počátek této diskuse věnován možnostem užší spolupráce a postupného sjednocení levice. Touto problematikou se zabýval první diskutující, funkcionář Strany demokratického socialismu a starosta Orlové, Vladimír Farana. Dotkl se potřeby zlepšení vztahů ve spektru české levice v našem kraji. Věnoval se dále některým palčivým problémům nezaměstnanosti.Nabídl možnost uskutečnit podobnou konferenci v Orlové.

Jeden z hostů konference se zabýval v diskusním příspěvku dovozem levného textilního zboží z Číny. Dále se věnoval důsledkům příchodu levné pracovní síly ze států tzv. Třetího světa.Podle jeho názoru tito zahraniční dělníci představují velkou hrozbu pro české zaměstnance. Jde o dosti rozšířené názory, které také publikuje část českého tisku.

V následující diskusi byly tyto názory podrobeny kritice. Vyústěním diskuse k této problematice byl závěr, že řešení nemůže přinést uzavření hranic před migracemi ze zahraničí ani snaha o a izolaci zahraničních dělníků. K skutečnému řešení těchto problémů lze dospět zvyšováním mezd v nejchudších zemích, takže by se tyto mzdy přiblížily mzdovým poměrům ve vyspělých státech. Je třeba se ovšem rozhodně bránit leckde se vyskytujícím snahám o snížení mezd ve vyspělých státech na úroveň zemí nejchudších.

O zkušenostech z odborové práce obsáhle informoval ve svém příspěvku předseda Odborového sdružení kovodělníků Václav Semerák z Tesly Blatná. Všímal si systému různorodých tlaků v podnicích, které vyvolávají pasivitu zaměstnanců ve vztahu k rozhodnutím managementu a vlastníků podniků.To posiluje postavení managementu při kolektivním vyjednávání s odbory. Do značné míry se podařilo v závodech odstranit vědomí o nutnosti solidarity všech zaměstnanců. Lidé jsou vedeni k zájmu jen o své vlastní soukromé problémy, solidarita a zájem o druhého mizí. Ti odboroví funkcionáři, kteří berou svou činnost vážně, při konfliktech s vedením podniku nacházejí jen malou podporu. Spíše jim hrozí izolace.Přitom je velmi naléhavé, aby zkušenosti nekonformních odborových funkcionářů byly předány mladší generaci odborářů.

Uvedl také, že z období reálného socialismu stále přežívá koncepce odborů, jako instituce, která se zabývá výlučně zajišťováním kolekcí při slavnostních příležitostech a rekreací členů. Na tuto část jeho vystoupení reagoval Jan Tesař.

Další vystoupení se týkalo právních aspektů činnosti odborů. Diskutující uváděl zkušenosti, kdy se odborům nedaří zabránit porušování zákonů, což vede k poškozování zájmů zaměstnanců Podobně jako Václav Semerák hovořil o pasivitě a lhostejnosti, která zatím v závodech převažuje, což znemožňuje prosazení i těch požadavků odborů, které vycházejí z platných zákonů.

P. F. z Levicového klubu Ostrava hovořil o postavení zaměstnanců v obchodních retězcích. Především poukázal na děsivé množství přesčasů na těchto pracovištích.Zaměstnanci jsou přetěžováni. Rychle roste produktivita práce. Reálné mzdy však zůstávají stejné nebo klesají. Pracovníci musí vykonávat přesčasy za snížené mzdy nebo zadarmo. Při nemocenských a dovolených opět jsou nařízeny přesčasy bez odpovídajících peněžních příplatků. Zisky majitelů přitom rostou. Zdálo by se, že v této situaci je možné zvýšit mzdy a snížit nezaměstnanost.

Ve skutečnosti jde vývoj opačným směrem. Mzdy stagnují nebo klesají.Roste nezaměstnanost. Té vlastníci podniků zneužívají k propouštění nemocných a vzpurných zaměstnanců.Nezaměstnanost je nástrojem kapitálu k efektivnějšímu vykořisťování pracujících. Na těchto pracovištích nepůsobí žádné odborové organizace. V daných podmínkách chybí odvaha odborové organizace zakládat. Zaměstnanci se obávají, že pokud pomohou se zakládáním odborů, přijdou o práci.

Podobných problémům analyzovaným v příspěvku P. F. se věnovala diskutující z Ostravy. Také se zabývala přesčasy na základě svých konkrétních zkušeností ze zaměstnání ve Vratimovském závodě KES. Hovořila o nadřazeném chování vedoucích pracovníků. Jejich postoj ve vztahu dívkám a ženám je za hranicí pouhého sexuálního harašení.

Na toto vystoupení reagoval krátkým příspěvkem Václav Semerák. Týkala se generačních rozdílů ve vztahu k odborům i získávání mladých lidí pro odborářskou práci. Pro daný rozsah tohoto příspěvku v Bulletinu se této diskusi nemůžeme dále věnovat, zasloužila by však pozornost.

Dalším diskutujícím byla H. F. z Levicového klubu Ostrava. Zaměřila se na dříve přednesené informace o německých zkušenostech, kdy jde o spojení radikalizace odborů a aktivity levicové opozice SPD. Vyjádřila názor, že vzhledem k tomu, že vedení SPD prosazuje reakční program, například Hartz 4, nemohou radikalizované odbory vidět v SPD spojence.

Tento příspěvek vyvolal rozsáhlou diskusi s oběma německými referenty.Ti ve svých vystoupeních podrobně vysvětlili smysl a perspektivy levicové opozice v SPD, tendence jejího vývoje.Tato opozice spolupracuje s odbory, což se projevuje například v síle kampaní proti zhoršování sociální situace v Německu. Krupp ve svém vystoupení uvedl, že v SPD není jen skupina soustředěná kolem Schrödra. Je v ní mnoho členů, kterým se politika této skupiny nelíbí a usilují o její změnu.V případě volebního neúspěchu SPD by podle Kruppova názoru padle hráz, která zatím znemožňuje německé pravici dělat svou silně antisociální politiku. V SPD sílí hnutí usilující o obrodu této strany, která by měla hájit zájmy pracujících tak, jak tomu bylo na počátku její existence. I tato diskuse by si určitě zasloužila rozsáhlejší informaci, snad též v podobě samostatné přílohy v Bulletinu.

V závěru jednání konference vystoupil zástupce druhého organizátora konference, tajemník Odborového sdružení železničářů pro región Moravy a Slezska, Vlkovič. Informoval o negativních tendencích, které zhoršují možnosti poskytovat tuto veřejnou službu v dopravě a souvisejí také se snahami o privatizaci železnic. Hovořil podrobně o současné napjaté situaci na železnici, protože se zatím nepodařilo uzavřít kolektivní smlouvu./Uzavřena v druhé polovině května./Byla také poskytnuta v mnohém inspirující informace o přístupu tohoto odborového svazu k řešení nezaměstnanosti./

Závěrem naznačme, které problémy, podle názoru autora tohoto příspěvku, by bylo dobré, i v souvislostí se zmíněnou konferencí, dále diskutovat, a to i s partnery z Německa a z Mezinárodního sdružení pracujících.Jde například o překonávání obav z migrací zahraničních dělníků, též ze zemí takzvaného 3. světa, respektive i neracionálních názorů, že současné sociální problémy způsobuje především dovoz levného zboží ze zemí z těchto regionů, též z Číny. Bez seriózního vyvracení těchto názorů se mezi pracujícími budou šířit šovinistické, případně rasistické názory. Jde dále o zahájení dialogu levicových stran, hnutí a odborů s nejchudšími sociálními skupinami, bezdomovci a především nezaměstnanými. Dialog by mohl snad postupně vyústit ve veřejná shromáždění a protestní demonstrace proti neřešení sociálních problémů v regionech s vysokou nezaměstnaností. Dalším velmi důležitým tématem byly podniky, například některé obchodní řetězce, které brání vzniku odborové organizace. Řešení tohoto problému bude pravděpodobně dlouhodobým úkolem. Pochopitelně velmi významným tématem tohoto jednání byly stav a perspektivy odborů v našem regionu i v celém státě. Šlo pochopitelně schopnost odborů čelit tlaku zaměstnavatelů i vlády na zhoršení sociálního postavení dělníků a dalších zaměstnanců.Ostrava se bude muset v nejbližší době vyrovnat s příchodem Siemensu, který slibuje nová pracovní místa, výrobní programy přenesené Siemensem do Ostravy byly zrušeny v Německu, což tam vedlo ke ztrátě pracovních míst. Důležitým okruhem problémy jsou i ustanovení jednoho z protokolů k evropské ústavě, Týkající se částečného omezení některých hutních provozů v Ostravě a v Lískovci. I této problematice chce levicový klub Ostrava věnovat velkou pozornost a pokusí se vyvolat o ní i o příchodu německé nadnárodní společnosti veřejnou diskusi.

Přesto, že přesahujeme rámec jednání konference, považujeme za potřebné se zmínit ještě o dvou důležitých okruzích problémů. Prvním je otázka odborového i politického uvědomění vrstev spojených s vyspělými technologiemi, počítače,internet, biotechnologie, které jsou patří k nejlépe placeným zaměstnancům, zachovaly si však přesto zčásti tíživé postavení podobné klasickým dělníkům. Jde o zapojování těchto vrstev do aktivit radikálních odborů a schopnost reagovat na občasné sociální protesty těchto vrstev, jejich vystupování proti globalizaci.

Druhým problémem je otázka hodnocení perspektiv mezinárodní spolupráce při protestech týkajících se obrany sociálních práv, zabránění radikálnímu zhoršování hmotného postavení zaměstnanců, trvalé zastavení privatizace sociálních služeb, zastavení současných válečných konfliktů.Mezinárodní sdružení pracujících oprávněně kriticky hodnotí některá omezení evropských a světových sociálních fór, přes jejich dílčí zásluhy. Cestu vpřed naznačuje madridské setkání levicových odborů, hnutí a stran.Zvážit je třeba perspektivy kvalitativně vyšší úrovně mezinárodní spolupráce v zápasech proti tlaku na radikální zhoršení sociální situace pracujících.

Probíhající sociální pseudoreformy v ČR, Německu, Francii i dalších evropských státech volají po společných demonstracích a dalších akcích koordinovaných a probíhajících podle dohody v téměř stejném čase, dejme tomu během jednoho týdne. Velké možnosti takových koordinovaných protestních akcí ukázala celosvětová protiválečná kampaň těsně před invazí USA do Iráku.

Únorová konference v Ostravě byla úspěšná. Velkou zásluhu na tomto úspěchu měli referenti z Německa, Slovenska a zvláště vystoupení Jana Tesaře.

V říjnu r. 2005 bychom rádi prohloubili dosavadní výsledky únorového jednání na další konferenci organizované Levicovým klubem Ostrava a Odborovým sdružením železničářů s účastí zahraničních referentů.

domů