Heczko, S. :

NÁSTIN INTERDISCIPLINÁRNÍ ANALÝZY CYKLICKÉHO VÝVOJE TRŽNÍCH EKONOMIK

Rád bych poděkoval svému školiteli doc. Ing. Pavlu Sirůčkovi, PhD. i ostatním členům katedry makroekonomie VŠE v Praze za veškerou poskytnutou radu a pomoc při vypracování mé disertační práce, dále své manželce Eduardě za vytvoření příznivého prostředí a pomoc při korekturách a hlavně Pánu Bohu za sílu k tomuto dílu.

domů