RUMUNSKO

Odbory jednotne na obranu uväznených baníckych predákov

Dňa 28. septembra potvrdil bukureštský Najvyšší súd rozsudok, ktorým bolo šesť predákov rumunských baníckych odborov odsúdených do väzenia za “podnecovanie k podvracaniu štátnej moci” počas pochodu baníkov na Bukurešť v januári 1998. (O pochode baníkov z údolia Jiu na Bukurešť v januári 1999 sme písali v našom Bulletine č. 22/1999. Ďalšie správy o zápase rumunských baníkov nájdete príležitostne v referátoch z medzinárodných konferencií, ináč najmä v číslach 61/2002, 82/2004 a naposledy 90/2005.) Miron Cozma (nedávno omilostnený prezidentom republiky) bol teraz znovu odsúdený na desať rokov väzenia, ostatní piati dostali po päť rokov. Ešte večer toho dňa bol zo svojho bytu násilne odvedený Constantin Crezan. Miron Cozma bol zatknutý pri odchode z tlačovej konferencie. Nasledujúceho dňa vyhlásilo Združenie baníckych odborov z údolia Jiu výzvu všetkým odborovým organizáciám na svete, žiadajúc ich o podporu v zápase za oslobodenie väznených a za to, aby Rumunsko dodržiavalo konvencie Medzinárodnej organizácie práce č. 87 a 98, ktoré ratifikovalo. Dňa 1. októbra konalo Združenie odborov v meste Tîrgu Jiu tlačovú konferenciu, na ktorej oznámilo zvolanie najprv rumunskej celonárodnej a potom i medzinárodnej konferencie na podporu boja za prepustenie väznených súdruhov. Medzinárodná dohoda (EIT) podporila myšlienku a vyslala na zhromaždenie v Tîrgu Jiu delegáciu. O tomto zhromaždení prinášame správu rumunského dopisovateľa.

V sobotu 3. decembra 2005 sa v Tîrgu Jiu, v baníckom revíri v Oltenii [tj. tzv. Malom Valašsku, v juhozápadnej časti krajiny, pri juhoslovanskej hranici] konalo medzinárodné zhromaždenie za okamžité oslobodenie piatich uväznených baníckych predákov a za rešpektovanie odborových práv v Rumunsku. Podľa oficiálnej rumunskej tlačovej agentúry ROMPRESS sa na ňom zúčastnilo viac ako 400 zástupcov odborových a mládežníckych organizácií.

Podnetom na usporiadanie tejto konferencie bola výzva 50 odborárskych predákov z celej krajiny, ku ktorej sa pripojila Medzinárodná dohoda pracujúcich. Konferencia sa konala v preplnenej veľkej sále Domu kultúry mesta Tîrgu Jiu. Prišli delegácie odborových organizácií z celého baníckeho revíru v údolí rieky Jiu, niektoré z miest až 150 km vzdialených, a s nimi i delegáti z iných krajov - z Craiovy, Bukurešti, Rovinari, Lupeni, Petrošan i iných častí krajiny.

Na úvod vysvetlili zvolávatelia konferencie jej cieľ. Prehovorili zástupcovia Združenia baníckych odborových organizácií z údolia Jiu, Združenia pracujúcich “Miron Cozma” a Združenia za oslobodenie pracujúcich (táto posledná organizácia je členom Medzinárodnej dohody pracujúcich, EIT). Na predsedníckej tribúne boli prítomní aj zástupcovia dvoch (z celkového počtu piatich) rumunských celonárodných konfederácií odborov: Národného odborového bloku a Odborovej konfederácie MERIDIAN - tie boli zastúpené svojimi prezidentmi a generálnymi tajomníkmi.

Všetci rečníci zdôraznili, že pochod baníkov na Bukurešť v januári roku 1999 (ktorý bol predmetom súdneho konania a odsúdenia baníckych predákov) bol vyslovene sociálnym konfliktom za účasti organizovaných odborov. Nehovoriac o odlišných stanoviskách, ktoré rôzne osoby alebo organizácie môžu v danej otázke zaujímať, je fakt o sociálnom a odborovom charaktere konfliktu všeobecne uznávaný. To bolo potvrdené aj skutočnosťou, že sa zakončil kolektívnymi rokovaniami a napokon aj podpísaním dohôd, ktoré niektoré z požiadaviek štrajkujúcich prijali.

Generálny tajomník celonárodnej odborovej ústredne MERIDIAN Ion Albu vo svojom prejave vyzval všetkých prítomných, aby pripojili svoje podpisy k výzve, ktorú im predložilo predsedníctvo zhromaždenia. V nej sa konštatuje, že rozhodnutie bukureštského najvyššieho súdu z 28. septembra 2005, ktoré potvrdzuje odsúdenie baníckych predákov na 5 až 10 rokov väzenia, je zjavným porušením konvencií Medzinárodnej organizácie práce č. 87 a 98, Rumunskom ratifikovaných a preto pre_ záväzných. (Tieto konvencie chránia odborových predstaviteľov pri výkone ich odborového mandátu.) Ion Albu zároveň oznámil, že rumunská Národná odborová konfederácia MERIDIAN sa rozhodla predložiť v tejto veci protokolárnu sťažnosť ku komisii odborových práv pri Medzinárodnej organizácii práce. Prítomní predstavitelia druhej celonárodnej konfederácie, Národného odborového bloku, vyhlásili v mene svojej organizácie, že túto sťažnosť podporujú. K nim sa, sám za seba, pripojil aj prítomný predstaviteľ oblastného vedenia odborov tretej celonárodnej odborovej ústredne, Konfederácie FR_TIA. Zhromaždenie odpovedalo na každý z týchto prejavov hromadným “Libertate! Unitate!” (Sloboda, jednota!)

Jeden z rečníkov, člen Združenia za oslobodenie pracujúcich, pripomenul, že kampaň na podporu rumunských baníkov organizovaná už od roku 1999 nadobudla široký medzinárodný rámec a získala podporu odborových organizácií v USA, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Alžírsku, Belgicku, Burundi atď. Potom sa ujali slova prítomní odboroví aktivisti zo zahraničia. José Sanchez pozdravil zhromaždenie v mene Federácie verejných služieb španielskej odborovej ústredne UGT (Všeobecného zväzu pracujúcich) a spomínal, ako si vo Španielsku pred tridsiatimi rokmi, po smrti diktátora Franca, vymedzovali ciele pre zápas pracujúcich : bolo pre nich samozrejmé, že nemožno nastoliť demokraciu bez okamžitého prepustenia všetkých väznených odborárov. Delegát ukrajinskej organizácie BORO_BA (“Boj”) zdôraznil, že medzinárodné inštitúcie ako MMF, Svetová organizácia obchodu a Európska únia vyvíjajú nátlak na vlády všetkých krajín východnej Európy, aby ich donútili k privatizáciám, zatváraniu baní a tovární, pričom pošliapavajú základné demokratické práva. Pavluško Imsirovič zo Združenia za robotnícku politiku, ktoré pôsobí v rámci krajín bývalej Juhoslávie, poukázal na spojenie medzi represiami proti baníckym odborom Rumunska a bratovražednou vojnou, nanútenou pred pätnástimi rokmi národom Juhoslávie: “V oboch prípadoch bolo cieľom zastrašiť, demobilizovať a demoralizovať hnutie odporu pracujúcich balkánskej oblasti - a ani v jednom, ani v druhom prípade sa to nepodarilo.” Vyzval všetkých prítomných, aby spolu podporili iniciatívu nemeckých robotníckych aktivistov, ktorí pozývajú delegátov z celej Európy na konferenciu do Berlína vo februári 2006, ktorá má poskytnúť príležitosť na výmenu skúseností o súčasnom stave robotníckeho hnutia.

Z Francúzska boli prítomní o.i. Yannick Sybelin, vyslaný miestnym výborom CGT v Roanne, a po jeho boku Emmnuel Chalard zo zväzu energie a baní CGT. Upozornili, že aj oni vo Francúzsku sú nútení brániť sa proti porušovaniu práva na štrajk. Pripomenuli, že mnohí francúzski odborári sa angažovali v zápase za oslobodenie uväznených rumunských odborových predákov. Jacques Girod, ktorý vystúpil z poverenia odborovej ústredne FORCE OUVRIERE mesta Paríža, pripomenul skúsenosť, že “čo ustanovil zákon, môže odstrániť ulica”, a dôrazne požadoval, aby sa zorganizovala nevyhnutná bitka za to, aby rumunská vláda rešpektovala konvencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré Rumunsko ratifikovalo; túto bitku treba viesť tiež vo vnútri byra MOP. Zástupca Medzinárodnej dohody pracujúcich (EIT) pripomenul, že “to nebolo z Bukurešti, ale z Bruselu, keď obaja rumunskí prezidenti, Iliescu i Basescu, zrušili prezidentské omilostnenie, udelené Mironu Cozmovi v decembri 2004; akým právom rozhoduje Európska únia o tom, čo je a čo nie je dobré pre rumunský ľud?” V mene EIT potom podporil predložený návrh uznesenia konferencie, odsudzujúci porušenie konvencií č. 87 a 98 Rumunskom. Na záver zhromaždenia sa stovky prítomných pripojili k členom predsedníctva konferencie, ktorí spoločne podpísali navrhnuté uznesenie.

Konferencia ustanovila delegáciu pre návštevu uväznených odborárov. Rumunské väzenské úrady ju obmedzili na šesť členov - troch predákov z Rumunska a troch delegátov zo zahraničia. Tá sa ihneď vybrala do väzenia v Tîrgu Jiu, kde je väznený jeden z piatich odsúdených, Constantin Cretan. V mene všetkých rumunských i zahraničných účastníkov konferencie mu vyjadrila solidaritu medzinárodného robotníckeho hnutia a slávnostne mu sľúbila pokračovať neprestajne v boji, pokým všetci väznení odborári nebudú oslobodení.

ZÁVEREČNÉ UZNESENIE KONFERENCIE V TÎRGU JIU

My, predstavitelia a aktivisti rumunského odborového hnutia, sme sa zišli v sobotu 3. decembra 2005 v Tîrgu Jiu, stredisku oltenského uhoľného revíru, a spolu s odborovými a robotníckymi aktivistami z Francúzska, Španielska, Ukrajiny a Srbska-Čiernej Hory sme usporiadali Medzinárodnú konferenciu za okamžité oslobodenie uväznených baníckych odborárov a za rešpektovanie odborových práv v Rumunsku. Predstavujeme tisícky odborárov a pracujúcich, ktorí podporili túto konferenciu, a obraciame sa slávnostne na prezidenta Rumunska pána Traiana Basescu a na rumunskú vládu a zároveň oznamujeme svoje stanovisko byru Medzinárodnej organizácie práce a všetkým organizáciám robotníckeho hnutia na celom svete.

Pripomíname najprv fakty, ktoré nikto nemôže spochybniť, nech už k nim zaujíma akékoľvek stanovisko:

○ Dňa 28. septembra 2005 odsúdil Najvyšší súd v Bukurešti šesť predákov baníckych odborov na tresty väzenia od piatich do desiatich rokov za “podnecovanie k podvracaniu štátnej moci”, a to v súvislosti s demonštráciami baníkov v roku 1999. Piati z týchto šiestich odsúdených odborových predákov boli okamžite uväznení.

○ Čo sa stalo v roku 1999? Dňa 4. januára toho roku sa začal štrajk, ktorého hlavnou požiadavkou bolo zrušenie rozhodnutia o uzavretí dvoch baní. Štrajk trval niekoľko týždňov. Po celý ten čas sa odborový zväz usiloval nájsť riešenie konfliktu. Keď táto snaha nepriniesla žiadny výsledok, zhromaždili sa baníci pred sídlom banskej spoločnosti a rozhodli sa usporiadať pochod na Bukurešť. Počas celého pochodu opakovane žiadali o možnosť diskutovať s predsedom vlády. Ale premiér Radu Vasile bol ochotný rokovať s predstaviteľmi baníkov len po tom, čo pochodujúci došli až k Râmnicu Vâlcea. Výsledkom rokovaní bol podpis dohôd medzi vládnou stranou a baníckymi predákmi, ktoré sčasti uspokojili niektoré požiadavky baníkov a tiež výslovne zaručili, že proti ich predákom sa nepoužijú žiadne odvetné opatrenia.

Keď vtedajšia rumunská vláda súhlasila s rokovaniami a potom výslovne zaručila, že proti predákom nepoužije žiadne sankcie, nie je to snáď jasným uznaním skutočnosti, že manifestácie baníkov boli manifestáciami odborovými? Keď vtedajšia rumunská vláda podpísala práve s tými, ktorí sú teraz vo väzení, dohody z Cozia, neuznala tým snáď, že to sú odboroví predáci, ktorí vykonávajú mandát zverený im protestujúcim ľudom?

Rumunsko ratifikovalo konvencie MOP, najmä práve konvencie č. 87 a 98. čo ustanovujú? články 2 a 3 konvencie číslo 87 výslovne vyhlasujú, že “pracujúci i zamestnávatelia všetkého druhu bez akéhokoľvek rozdielu majú právo vytvárať si podľa svojej voľby a bez predbežného súhlasu organizácie, ako aj právo vstupovať do týchto organizácií s jedinou podmienkou rešpektovať stanovy týchto organizácií” (článok 2). “Organizácie pracujúcich a zamestnávateľov majú právo vypracovať svoje stanovy a administratívne pravidlá, slobodne si zvoliť svojich predstaviteľov, organizovať svoje riadenie a svoju činnosť a formulovať svoj akčný program” (článok 3.1). Toto bolo podpísané všetkými. Článok 3 ešte spresňuje: “Verejná moc sa musí vzdať akýchkoľvek zásahov, ktorých podstatou by bolo obmedzovanie tohoto práva alebo prekážky jeho legálnemu uplatňovaniu” (článok 3.2).

Pokiaľ ide o konvenciu MOP č. 97, ustanovuje: “Pracujúci musia byť primerane chránení proti akýmkoľvek snahám obmedzovať ich odborové práva v zamestnaní” (článok 1.1). “Táto ochrana sa musí uplatňovať najmä proti snahám, ktoré by mali za cieľ (...) b) prepustiť pracujúceho alebo spôsobiť mu ujmu akýmkoľvek iným spôsobom za jeho členstvo v odboroch alebo za účasť na odborových aktivitách mimo pracovný čas alebo, so súhlasom zamestnávateľa, v pracovnom čase” (článok 1.2). Tiež toto bolo podpísané všetkými.

Preto, nech už má ktokoľvek akékoľvek stanovisko k udalostiam roku 1999, pýtame sa, či snáď fakty neukazujú, že Miron Cozma, Constantin Cretan, Dorin Lois, Ionel Ciontu a Vasile Lupu, ktorí boli uväznení, ako aj Romeo Beja, ktorý bol odsúdený spolu s nimi, sú obeťami zjavného porušenia konvencií MOP, Rumunskom prijatých?

Obraciame sa na rumunského prezidenta a vládu a požadujeme
● rešpektovanie konvencií MOP ratifikovaných Rumunskom
● bezodkladné uplatnenie opatrení, aby uväznení odboroví predáci boli prepustení a rozsudky zrušené.

Obraciame sa na všetkých občanov Rumunska, ktorí si vážia demokraciu a robotnícke práva, na celé medzinárodné hnutie pracujúcich i na byro Medzinárodnej organizácie práce (kde práve teraz Rumunsko zastáva funkciu člena správnej rady) s žiadosťou, aby podporili tieto naše požiadavky u rumunských úradov.

Prví podpisovatelia: Ion Scr_deanu, konfederálny tajomník Národného odborového bloku (BNS);
Matei Br_tianu, podpredseda Národného odborového bloku (BNS);
Zoltán Lakatos, predseda LSMVJ;
Constantin Retezeanu, predseda CNSLR - FR_TIA Gorj;
Ion Albu, generálny tajomník Národnej odborovej konfederácie MERIDIAN;
Cristinel T_nasie, predseda Odborového združenia MIRON COZMA;
Jacques Girod, odborár FORCE OUVRIERE (Francúzsko);
Sybelin Yannick a Emmanuel Chalard, odborári CGT (Všeobecná konfederácia práce, Francúzsko);
Tudor Marian, člen AEM (Združenie za oslobodenie pracujúcich, Rumunsko);
Dominique Vincenot, Medzinárodná dohoda pracujúcich.

domů