MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Stephan Cholewka, šéfredaktor listu The Link, Veľká Británia

[...] Diskusný príspevok Alana Benjamina, ktorý hovoril o nebezpečenstvách, ktoré hrozia americkým odborom a o cestách, ako týmto ohrozeniam čeliť, sa týka tiež nás v Británii. Robotnícka trieda je triedou len vtedy, ak je organizovaná. Vo Veľkej Británii je organizačným rámcom robotníckej triedy odborová ústredňa TUC, ktorá je spolu so všetkými k nej pričlenenými odborovými zväzmi organizačne priamo zviazaná s Labour Party.

Tiež u nás poznáme metódu fúzie odborových zväzov. Napríklad zlúčením zväzov T&GWU/AMICUS a GMB vznikla ohromná organizácia s 2,6 miliónmi členov - čosi podobné ako nemecký Ver.di. Tu sa kladie jednoduchá otázka: ako bude tento mamutí super-syndikát vplývať na kolektívne dohody? Ako bude takáto nová štruktúra brániť záujmy jedného určitého sektoru alebo podniku? A je snáď prehnané obávať sa, že sa takýto super-syndikát stane veľmi ľahko nástrojom CES [tj. takzvanej Európskej konfederácie odborov] na presadzovanie likvidátorskej, protirobotníckej politiky, direktív a zmluv Európskej únie? Nazdávam sa, že tento nový super-syndikát potom touto cestou podlomí právomoci a poslanie TUC, národnej ústredne.

A čo je ešte vážnejšie: nie je to isté možné aj vo vzťahu k Labour Party? Nový super-syndikát sa bude prezentovať ako hovorca robotníckej triedy na poli nielen odborovom, ale i politickom - s ohľadom na svoje priame vzťahy k inštituciám Európskej únie v Bruseli. S tým súvisiace ďalšie nebezpečenstvo dnes predstavujú sily spojené so Svetovým sociálnym fórom. Tie požadujú, aby odbory pretrhali zväzky, ktoré ich tradične spájajú s Labour Party. Čo by to znamenalo pre vývin Labour Party? Boj za záchranu robotníckych inštitúcií si žiada zorganizovať kampaň za záchranu Labour Party - Čo znamená za jej jednoznačné stanovisko proti inštitúciám Európskej únie. Ako člen Labour Party i s ňou združených odborov vyzývam britské robotnícke hnutie, aby zasadilo ranu tak Európskej únii ako aj Blairovi tým, že jasne povie: HLASUJTE PROTI EURÓPSKEJ ÚSTAVE!

domů