MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Andy GRIGGS, USA člen Jednotného odborového zväzu učiteľov Los Angeles (UTLA), predseda Výboru za ľudské práva

Vystupujem tu v mene UTLA a zdravím túto konferenciu v mene pracovníkov v školstve v USA. Náš zväz je druhý najväťší učiteľský odborový zväz USA, má 46 tisíc členov [...]. Minulý mesiac sa konali voľby nového vedenia nášho zväzu a tie priniesli veľké víťazstvo pokrokovým kandidátom, ktorí získali 26 miest v 32-člennom výkonnom výbore. Aj ja som bol zvolený jeho členom, v júli tohoto roku nastúpim do funkcie a zaručujem vám, že nové vedenie nebude tak povoľné a nebojovné ako bolo predchádzajúce. Budeme bojovní, budeme organizovať odpor proti útokom na školstvo a na pracovníkov v školstve. Tieto útoky majú mnoho rozličných podôb a prichádzajú zo všetkých strán - napokon takisto ako všade inde na celom svete.

U nás máme nový zákon, nazvaný “Ani jedno dieťa neponechať bokom”. Jeho cieľom má byť modernizácia nášho výchovného systému. Vyhlásený cieľ je chvályhodný, ale skutočným cieľom je zničenie verejného školstva v USA. Zákon stanoví tri úlohy: po prvé zlepšiť výsledky žiakov, po druhé zlepšiť kvalitu učiteľov, a konečne dať väťšiu zodpovednosť školám a okresom.

Pokiaľ ide o prvú úlohu, zákon požaduje, aby do roku 2014 získalo 100% žiakov najvyššie známky v čítaní a matematike. Úprimne povediac sa nazdávam, že by sa ťažko dalo dokazovať, či aspoň 50% politikov, ktorí hlasovali za tento zákon, by si zaslúžilo takéto známky.

Druhá úloha, aby všetci žiaci mali vysoko kvalifikovaných učiteľov, sa zdá veľmi ušľachtilá. V skutočnosti ale každý jednotlivý štát rozhoduje o tom, čo znamená byť “vysoko kvalifikovaný”. V mnohých štátoch Únie platí, že ak niekto zloží skúšku znalostí v nejakom odbore, môže sa stať učiteľom bez akéhokoľvek vzdelania pedagogického.

A konečne tu máme otázku zodpovednosti. Stanovil sa cieľ zlepšiť výsledky žiakov, tie sa merajú v testoch. Percento žiakov, ktorí budú vyhovovať podľa týchto kritérií, ukáže, či škola dosiahla požadované zlepšenie. Pozrime sa na prax: napríklad v Los Angeles má školský rok 180 dní. Z toho 35 dní sa konajú testy v tej či inej forme - čo je takmer 20% vyučovacieho času. Lenže nepostačí, aby požadované kritériá zlepšenia splnila škola ako celok. Každá škola je rozdelená na oddelenia, a práve od nich sa požaduje, aby splnili tento cieľ. V dôsledku toho je možné, že ak jedno oddelenie nedosiahne požadované výsledky, čo je veľmi dobre možné, nesplnila požadovaný cieľ škola ako celok a môže byť ako celok vyhlásená za neúspešnú. Neúspešné školy majú byť postihnuté sankciami a pokutami. Namiesto toho, aby sa im pridelilo viac prostriedkov na riešenie problémov, odoberú sa im úvery. V priebehu posledných dvoch rokov vzrástol počet týchto sankcií a pokút. Ak situácia dôjde až do toho stupňa, že škola sa už nedá reorganizovať alebo jej personál vymeniť, angažuje sa vo veci priamo štátna správa. Tak napríklad štyri školy v Oaklande v Kalifornii nedávno prešli do priamej podriadenosti úradníkov štátnej správy. Personál bol prepustený, školy museli ukončiť prevádzku a boli postúpené súkromnému sektoru, ich jedálne a sociálne služby boli prevedené na vonkajších dodávateľov.

Kto dopláca na tieto dôsledky? žiaci, personál i celá spoločnosť. Žiaci, ktorí už teraz boli na okraji, budú nabudúce ešte viac marginalizovaní. V niektorých oblastiach sú jednoducho úplne vytláčaní zo školského systému - aby totiž neznižovali požadovanú úroveň. Iným pozoruhodným aspektom zákona “Ani jedno dieťa neponechať bokom” je odsek, ktorý požaduje od škôl, aby dodávali údaje o žiakoch armáde. Školám, ktoré si nesplnia túto povinnosť, majú byť zastavené federálne kredity z dôvodu porušenia zákona. Žiaci majú právo odmietnuť podávanie informácií o sebe, ale je to škola, ktorá si musí splniť svoje. [...]

V Kalifornii máme guvernéra Arnolda Schwarzennegera. Tento rok zahájil generálny útok proti učiteľom, ošetrovateľkám a všetkým zamestnancom verejného sektoru. Vyhradil na tento účel 89 tisíc dolárov (čo je cena školského vyučovania 15 žiakov počas jedného roka) a ohlásil, že učitelia sú preňho “osobitným záujmom”. [...] Obmedzuje kredity pre školy [...] a usiluje sa o úplné zrušenie dotácií na dôchodkové fondy učiteľov a zamestnancov školstva zo strany štátu Kalifornia. Presúva túto záťaž na okresy a na zamestnancov samých, čo spôsobuje ešte ďaľšie znižovanie výdavkov na školy. Bránime sa proti týmto útokom. Je nutné, aby všetci členovia našich základných organizácií, naši aktivisti na všetkých úrovniach boli s týmito faktami zoznámení. Musíme im to umožniť. Pred dvadsiatimi rokmi bola Kalifornia na prvom mieste medzi všetkými štátmi Únie čo do výšky kreditu na školské vzdelanie jedného žiaka. Dnes tieto výdavky predstavujú púhych 43% najvyššej v minulosti dosiahnutej úrovne. Na druhej strane si Kalifornia získala prvé miesto čo do výdavkov na väzenia. Ročné výdavky na stráženie jednej osoby vo väzení sa pohybujú medzi 30 tisícmi až 60 tisícmi dolárov. Armáda vynakladá 18 tisíc dolárov na nábor jedného regrúta, zatiaľ čo na vyučovanie jedného dieťaťa počas jedného roku vynakladáme 7 tisíc. Čo teda v skutočnosti uprednostňujeme?

Zvyšovanie zápisného na univerzity a všetky ostatné vysoké školy ťažko postihuje našich žiakov, a to predovšetkým “farebných” a vôbec všetkých tých, ktorí pochádzajú z rodín so skromnými príjmami.

Sme si dobre vedomí toho, že útoky na verejné školstvo a proti učiteľom sa vedú na celom svete. Je to prostriedok na presadzovanie americkej imperialistickej a neo-liberálnej politiky privatizácie a globalizácie, ktorú uskutočňuje Medzinárodný menový fond spolu so Svetovou bankou. Sme si tiež vedomí toho, aké znepokojenie vyvoláva politika vyhlásená Medzinárodným fórom o výchove, ktoré zapája do školstva takzvanú “občiansku spoločnosť” a takzvané “nevládne organizácie”, nie organizácie školstva a učiteľov. Včera večer sme sa v zhromaždení učiteľov prítomných na tejto konferencii dohodli, že predložíme plénu návrh, aby bol publikovaný kompletný súbor zpráv prichádzajúcich z jednotlivých krajín a krajov o otázke privatizácie školstva, ktorá sa v jednotlivých krajinách presadzuje rozličnými formami. Vyzývame vás všetkých, abys ste podporili tento návrh, a my pomôžeme uskutočniť ho.

Na záver vyzývam všetkých prítomných a kolegov zo všetkých krajín, aby pamätali na to, že útok proti verejnému školstvu a učiteľom v ktorejkoľvek krajine je útokom proti všetkým pracujúcim - a nie len tým, ktorí pokračujú vo svojom vzdelávaní a tým, ktorí majú na školách svojich rodinných príslušníkov. Týmto naším vyhlásením vyzývame všetkých pracujúcich, aby sa pripojili k zápasu za obnovenie princípu školského systému bezplatného, verejného a prístupného pre všetkých. Požadujeme, aby prostriedky, ktoré sa dnes vydávajú na vojny a okupáciu, boli presunuté v prospech sociálnych služieb a školstva. Bráňme práva všetkých pracujúcich školstva a právo na vzdelanie pre všetkých pracujúcich vo všetkých krajinách.

domů