MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Pavluško IMSIROVIČ (Srbsko) Robotnícke politické združenie

Zúrivá ofenzíva rozkladajúceho sa imperializmu proti všetkým právam a výdobytkom pracujúcich, ktorá už roky prebieha na celom svete a je stále viac bezohľadná a centralizovaná, sa uskutočňuje v rôznych krajinách rozličnými formami - od pokojných “reforiem” až po brutálne vojny ako v Iraku, Afganistane a na Balkáne.

Vojna na Balkáne bola vojnou imperialistov a miestnych mafiánskych a “národných” byrokracií proti juhoslovanskej robotníckej triede a všetkým národom bývalej Juhoslávie. Priamym cieľom tejto vojny bolo blokovať masovú revolučnú mobilizáciu juhoslovanských pracujúcich proti trhovým reformám a šokovej terapii diktovanej Medzinárodným menovým fondom. Táto mobilizácia smerovala ku generálnemu štrajku a preto musela byť, z hľadiska imperializmu, zastavená.

Táto vojna zničila federatívnu Juhosláviu. Rozdelila ju na päť trpasličích kvázi-národných štátov, ktoré sú všetky pod silnou kontrolou a domináciou imperializmu USA. Umožnila imperialistickú okupáciu Bosny a Hercegoviny a tým vytvorenie priamej americkej zóny na Balkáne, namierenej proti všetkým národom Balkánu a vôbec všetkým národom Európy. Umožnila tiež presadenie antidemokratických zákonov proti právu na prácu a na štrajk a doširoka otvorila dvere divej privatizácii a rekolonializácii vo všetkých novovytvorených štátikoch.

Ale napriek všetkým týmto úspechom imperializmu a jeho bábok a napriek ich jednote čo do postoja proti ľudu všetkých národov a všetkým pracujúcim sa žiadna z týchto miestnych vlád neodvážila až do konca uplatniť tieto zákony, ktoré sú už v platnosti, a úplne odstrániť všetky vymoženosti pracujúcich. Ich odpor je stále ešte príliš silný a vlády z neho majú strach. Preto sú tieto vlády trvale pod silným tlakom z dvoch strán - z jednej strany imperializmu, z druhej vlastný ľud.

Je zrejmé, že vojna a okupácia až do našich dní nepostačili na odstránenie všetkých vymožeností. Z toho pre imperializmus vyplýva nutnosť ďalších vojen a násilných zásahov. Preto tiež imperialisti vyvolávajú permanentný chaos a všade živia šovinizmus, aby mohli v každom okamihu ospravedlniť svoju ozbrojenú intervenciu. Bombardovanie a okupácia Kosova silami NATO sa ospravedlňovala údajnou ochranou Albáncov Kosova proti teroru Miloševičovho režimu. Dnes okupačné jednotky v Kosove zostávajú pod zámienkou, že treba ochraňovať srbskú menšinu pred terorom albánskej väťšiny. Akákoľvek zámienka pre okupáciu a kolonializáciu je postačujúca.

Účasť európskych vlád na celom tomto procese je vcelku zdržanlivá, aj keď ide o mocnosti, ktoré predtým boli z Balkánu vyhnané. [...] Práve to ukazuje perspektívu, ktorú Európska únia ponúka všetkým európskym národom: je to balkanizácia. Posúďme aj z tohoto hľadiska prípad Mirona Cozmu. [...]

Compańeros! Pred štrnástimi rokmi sme práve tu u vás, v Barcelone, usporiadali prvú otvorenú robotnícku konferenciu a založili Medzinárodnú dohodu pracujúcich. Dnes tu hodnotíme doterajšiu prácu a skúsenosti v tomto ťažkom období, aby sme definovali perspektívy nášho budúceho spoločného boja. Bojovnosť španielskych pracujúcich ma posilňuje vo viere, že naša budúca svetová konferencia na španielskej pôde sa už bude konať v Španielskej republike pracujúcich.

Nech žije republika, nech žije robotnícka demokracia, nech žije robotnícka Internacionála!

domů