MATERIÁLY SVĚTOVÉ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOHODY PRACUJÍCÍCH

Carmelinda PEREIRA (Portugalsko) Robotnícka strana socialistickej jednoty (POUS)

[...] Dôsledky aplikácie direktív Európskej únie sú veľmi ťažké pre každú z našich krajín a všade sa stretávajú s rastúcim odporom. [...] V Portugalsku boli tieto direktívy uskutočňované postupne všetkými vládami, ktoré boli rovnako od EÚ závislé, čo doviedlo krajinu do situácie, že materiálne, sociálne a kultúrne základy portugalského národného štátu došli až do takého stupňa deštrukcie, že je ohrozené samotné jestvovanie nezávislého národného štátu.

To je katastrofálny dôsledok toho, že portugalský ľud bol donútený zastaviť revolučný proces začatý proletárskou revolúciou od apríla 1974. Vtedy si revolučné hnutie vynútilo pozemkovú reformu a znárodnenie najdôležitejších sektorov hospodárstva. Vďaka týmto opatreniam mohlo Portugalsko ako národný štát prežiť aj napriek strate svojich bývalých kolónií, keď portugalská buržoázia prežívala predovšetkým len vďaka ich lúpeženiu. Osemnásť rokov aplikovania direktív Európskej únie viedlo k privatizácii väťšiny opôr národného hospodárstva, ako aj k takmer úplnej likvidácii portugalského poľnohospodarstva a rybolovu. V dôsledku toho dnes Portugalsko dováža viac ako 90% toho, čo spotrebováva.

Táto politika sa od počiatku stretávala s odporom ľudových vrstiev. Všetky vlády za posledných desať rokov padli potom, ako boli nútené vyhlásiť, že ďalej nie sú v stave vládnuť. Aj predchádzajúca vláda, na čele ktorej stál súčasný predseda Európskej komisie, padla - a jej nasledovníčka sa udržala len štyri mesiace. Dňa 20. februára tohoto roku zasadili pracujúci Portugalska ťažkú ranu dvom buržoáznym stranám, ktoré vytvorili túto vládu a chceli ísť ešte ďalej v uskutočňovaní európskych direktív. V týchto voľbách získala socialistická strana znovu, po prvý raz od revolúcie, absolútnu väťšinu v parlamente. ľudové masy dúfajú v zásadnú zmenu politiky a pripomínajú [...], že teraz sa už nová socialistická vláda [...] nebude môcť vyhovárať, že nemá pre skutočnú zmenu dostatočnú oporu v parlamente. Ale ako by taká zmena bola zlučiteľná s členstvom v Atlantickom pakte a Európskej únii? Nový premiér [...] už vyhlásil, že chce aplikovať všetky bruselské direktívy. [...]

domů