Bulletin 95 - Na úvod

Aj toto číslo nášho Bulletinu je celé venované nedávnej madridskej Svetovej konferencii Medzinárodnej dohody pracujúcich. Napriek tomu sme ešte ani tentoraz s publikovaním konferenčných materiálov neskončili. Uprednostňujeme konferenciu na úkor všetkých iných aktivít obrodzujúceho sa medzinárodného robotníckeho hnutia a považujeme to za správne aj preto, že diskusné vystúpenia účastníkov z jednotlivých krajín často podávajú obraz o hnutí u nich, ktorý navyše nie je sústredený len na aktuality. Nehovoriac ani o tom, že diskusia je našou prvou úlohou - veru, že aj bojovou. Veríme, že čitatelia uprednostnenie konferenčných materiálov ocenia a že im budú na osoh. To si však vyžaduje niekoľkých poznámok - prekladatelských, redakčných, a napokon aj (nezdráhajme sa povedať) politických:

Preklad sa zakladá na materiáloch z čísel 124, 125-126 a 127-128 informačného servisu sekretariátu EIT Informations internationales vo francúzštine, teda často už v preklade. Táto naša predloha, nech je to už sám preklad alebo originál, je len záznamom ústneho prejavu, ktorý v danom čase ani nemohol byť autorizovaný. Každý iste pozná z vlastnej skúsenosti problémy spojené s písomným záznamom ústneho prejavu. čo sa týka prekladu, a to každého, je vždy viac alebo menej interpretáciou, ktorej vernosť závisí nielen od kompetencie prekladatela, ale možno ešte viac od jeho svedomitosti v práci a umenia vcítiť sa do myslenia prekládaného autora. Je vždy velmi ťažké exaktne definovať zásady prekladu. V tomto danom prípade sme sa neraz stretli so zrejmým omylom v zápise; tu spravidla opravujeme, na vlastné riziko. V iných prípadoch prekladatel rečníka (event. zápis) nepochopil; potom sme nútení k jednoduchému [...], hoci niekedy cítime, že je to na škodu. (V iných prípadoch samozrejme tá istá značka [...] označuje vypustenie menej dôležitých pasáží.) Musíme však upozorniť, že nám nezvýšilo času na overenie niektorých časových údajov a vôbec čísel, ktorých sa rečníci dovolávajú. Veľmi snadno tu mohlo dôjsť k omylu pri zazname, prepise atď. atď. Predpokládame, že čitatelia si toho budú vedomí a teda pri príp. preberaní akýchkoľvek čísel zdržanliví. Predpokládame tiež, že si povedia, že sa im tu ponúka čosi iné a ove'la dôležitejšie ako čísla.

Redakcia nášho súboru sa zakladá na praktických hlediskách: čo bolo k dispozícii skôr, a potom na naliehavej nutnosti šetriť miestom z dôvodov finančných. Nedopustili sme sa žiadnej vedomej diskriminácie toho či oného rečníka. Poradie, v akom jednotlivé materiály uverejňujeme, nie je v zhode s poradím, v akom rečníci hovorili. Okrem hľadísk praktických máme len jediné principiálne: usilujeme sa o vyváženosť textu slovenského s českým, pokial bolo možné aj tematickú. Redakcia už má na svoju dispozíciu niektoré vystúpenia v autorizovanej podobe; ak by snád bolo došlo k dezinterpretácii stanoviska nejakého rečníka (čo si nemyslíme, že by sa bolo stalo), samozrejme uverejníme opravu.

Poznámka politická nemôže neopakovať, že Medzinárodná dohoda vidí svoje poslanie v tom, aby bola miestom stretnutia a výmeny názorov medzi rôznymi tendenciami a prúdmi revolučného robotníckeho hnutia, čo je prvym predpokladom ich vzájomného poznania, solidarity, spolupráce a prípadne i budúcej akčnej jednoty. Z toho prirodzene vyplýva, že žiadne z neraz i protikladných stanovísk nemôže byť považované za “oficiálne” stanovisko Medzinárodnej dohody ako takej. To je možno samozrejmé - lenže všetci vieme, akú nešťastnú minulosť máme za sebou, a tak snád nezaškodí znovu to pripomenúť.

Jan Tesař

domů