MEXIKO

! VŠETCI NA NÁRODNÝ DEMOKRATICKÝ KONVENT !

21., 22., 23. a 24. marca 2007

! Pozývame na prípravné zhromaždenie 20. marca !

□ Andrés Manuel López Obrador na mítingu, ktorým vyvrcholila manifestácia usporiadaná dňa 31. januára v meste Mexiku, potvrdil, že zvoláva druhé zasadnutie Národného demokratického konventu. Uskutoční sa v dňoch 21., 22., 23. a 24. marca. Pozývame vás, aby ste sa zúčastnili na tomto Konvente alebo najlepšie už na prípravnom zhromaždení, ktoré uskutočníme dňa 20. marca o piatej hodine popoludní v meste Mexiku.

□ Vyzývame vás, aby ste tu na rube pripájali svoje podpisy k bodom, ktoré predkladáme na pojednávanie na Národnom demokratickom konvente.

! VŠETKU MOC VLÁDE LÓPEZA OBRADORA !

! Preč s vládou uzurpátora Calderóna !

VŠETKU MOC VLÁDE LÓPEZA OBRADORA, ABY
! Znárodnila monopoly, ktoré špekulujú s kukuricou a tortilami !
! Zrušila uvoľnenie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ku ktorému má dôjsť v roku 2008, a spolu s tým i zmluvu o severoamerickom voľnom trhu !
! Bránila [štátny monopol nafty] PEMEX a podniky služieb vo verejnom vlastníctve !
! Nariadila okamžité zvýšenie miezd !
! Zastavila represie proti ľudu Oaxaky a jeho organizáciám ! Vyhnať [guvernéra Oaxaky] Ulisesa Ruiza!
! Zvolala Zvrchovaný Ústavodarný kongres, na ktorom by sám ľud ustanovil formu a obsah demokracie a národnej zvrchovanosti !

IMPERIALIZMUS A CALDERÓNOVA VLÁDA VEDÚ KRAJINU DO CHAOSU

Za dva mesiace zasadil USamerický imperializmus a bábková Calderónova vláda masám a celému národu tvrdé rany. Imperializmus a Calderónova vláda vedú krajinu do chaosu.

Požiadavky Bushovej vlády vedú k militarizácii a k represiám proti sociálnemu hnutiu pod zámienkou “boja proti obchodu s narkotikami” a vytvárajú podmienky pre špekulatívne operácie, ako napríklad s kukuricou a tortilami. Falošná Calderónova vláda dáva úplnú podporu Ulisesovi Ruizovi a udržiava výnimočný stav v Oaxake. Nehľadí na vôľu ľudu, ktorý volá Preč s Ruizom! Slobodu politickým väzňom! Mier a ukľudnenie v štáte, aby sa mohli vytvárať podmienky pre život v demokracii !

Calderónova vláda, ktorá je spojená s [buržoáznymi politickými stranami] PAN a PRI, dala súhlas s požiadavkami Bushovej vlády a oznámila, že v krátkom čase otvorí [štátny znárodnený podnik naftového priemyslu] PEMEX multinacionálnym spoločnostiam z USA, takisto ako štátne železnice. Oznámila, že potom príde rad na privatizáciu penzijných fondov štátneho systému sociálneho zabezpečenia. Dokončenie privatizácie PEMEXu by znamenalo zničiť materiálne základy, o ktoré sa opiera zvrchovanosť nášho národa! Táto privatizácia chce odstrániť historickú vymoženosť, [znárodňovací] dekrét z roku 1938, ako aj článok 27 našej ústavy, ktorý zakazuje súkromné intervencie do energetického bohatstva. Vytvoril by sa tým chaos v ohromných rozmeroch. Takéto opatrenie sa vyhlasuje teraz, keď v krajinách ako Bolívia či Venezuela národy donútili svoje vlády, aby rozličnými formami znárodnili energetický priemysel.

DVA NÁSTROJE PROTI NÁRODU: REPRESIE A “REFORMA ŠTÁTU”

Aby doviedli do konca svoje plány, Calderón a vláda USA používajú dva nástroje. Na jednej strane sa usilujú zastrašiť obyvateľstvo terorom a násilnosťami, ako to bolo v prípade Oaxaky. Tam poslali vojsko prestrojené za políciu, aby potlačili oaxacký ľud. Teraz sa pripravujú, že budú posielať vojsko hliadkovať do mestských štvrtí i na vidiek pod zámienkou boja proti obchodu s drogami, ale so skutočným úmyslom “strážiť sociálny vývoj”.

Na druhej strane sa usilujú získať si predákov organizácií, ktoré pracujúci poznajú a uznávajú za svoje. Chceli by ich získať pre takzvanú “reformu štátu”, aby dosiahli, že oni sami budú spolupracovať na likvidácií služieb, ktoré sú pod verejnou správou, že sa budú účastniť na rokovaniach o tom, aby to dostalo formu akejsi demokracie. Napríklad sekretárka vlády vyjadrila plnú podporu Ulisesovi Ruizovi a povedala predstaviteľom Ľudového zhromaždenia Oaxaky, že bez jeho uznania nemožno dosiahnuť prepustenia politických väzňov. Podobné “ponuky” slúžia na to, aby sa pokročilo v “reforme štátu”, čo znamená v zatváraní podnikov pre služby, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, v privatizácii všetkých štátnych a komunálnych podnikov a v otváraní prírodného bohatstva krajiny multinacionálnym spoločnostiam z USA.

Dňa 31. januára sa zišli predáci [organizácie podnikateľov] FAP s odborovými predákmi UNT (Národného zväzu práce), a toho istého dňa SME (Odborový zväz energetiky) prijal “Deklaráciu zo Zócalo”, v ktorej sa vyslovuje za “nový sociálny pakt”. V tejto Deklarácii jej signatári vyhlasujú, že je nutné bojovať za “sociálnu a demokratickú reformu štátu”. Hovoria, že “aby sa presadila, treba požadovať, aby zahrňovala nový sociálny pakt (...) Nikto, ba ani tí, tvorí tvrdia, že vyhrali voľby, si nemôžu nárokovať monopol na rozhodovanie vo verejných veciach (...) Treba požadovať nové inštitucionálne formy (...) Všetko doterajšie [tj. vymoženosti ?, Bulletin] musí byť zahrnuté do Národného plánu rozvoja, ktorý si žiada spoluúčasť celej spoločnosti a nielen jej elít.”

“Sociálna a demokratická reforma štátu” teda so sebou automaticky prináša uznanie Calderónovej vlády ako legitímnej. Uzatvárať “pakt” s Calderónovou vládou, Bushovými bábkami, potom znamená aj kolaborovať pri zapredávaní PEMEXU, elektrického priemyslu atď., kolaborovať pri zavádzaní severoamerického voľného trhu, na kriminalizovaní ľudí, ktorí odišli do USA bez dokumentov a na Stene hanby - skrátka kolaborovať pri všetkých protireformách, ktoré presadzuje vláda Calderón - Carstens - Sojo a ostatní. Brániť zvrchovanosť štátu, práva pracujúcich, podporovať zamestnanosť, výrobu a mzdy si žiada skončiť s politikou, ktorú nám vnucuje imperializmus a jeho inštitúcie, s politikou, ktorá vedie krajinu do chaosu a rozkladu.

Nie je snáď prvoradou potrebou krajiny, aby dostala všetku moc vláda Andrésa Manuela Lópeza Obradora? A nie je teda nutné, aby sa obyvateľstvo mohlo demokraticky vyjadriť prostredníctvom zástupcov slobodne zvolených do zvrchovaného Ústavodarného Kongresu, aby sa krajina bránila pred imperializmom anulovaním zmluvy o severoamerickom voľnom trhu, aby sa znárodnili všetky monopoly, ktoré špekulujú s kukuricou a tortilami?

HNUTIE POKRAČUJE: VŠETKU MOC VLÁDE LÓPEZA OBRADORA!

Napriek všetkým nárokom bábkovej Calderónovej vlády a vlády USA, Hnutie odporu pracujúcich más háji suverenitu národa a práva pracujúceho ľudu. Manifestácia 21. januára znovu a ešte viac potvrdila možnosť bojovať za nastolenie legitímnej vlády Lópeza Obradora a za uspokojenie požiadaviek pracujúceho ľudu.

VYTVÁRAŤ ŠTRUKTÚRY, ORGANIZOVAŤ HNUTIE

Ľud hľadá cesty, ako organizovať a štruktúrovať hnutie. Práve to sa svojho času ukázalo v Oaxake, keď sa tam vytvorilo Ľudové zhromaždenie národností Oaxaky, ako aj na prvom zasadnutí Národného demokratického konventu. Hnutie si hľadá spôsob, ako sa štruktúrovať. Prichádzajú správy, že 3. marca vznikne ľudové zhromaždenie v Magdalena Contreras a v hlavnom meste. To isté počuť z IPN, z Chiapas atď. Ľud potrebuje mať svoje vlastné organizácie, nezávislé a demokratické, aby presadzoval svoje požiadavky a aby hájil zvrchovanosť národa. Príprava Národného demokratického konventu je časťou boja za nastolenie legitímnej vlády Lópeza Obradora, za vyhnanie Calderóna a jeho bábkovej vlády!

POZÝVAME NA ÚČASŤ NA PRÍPRAVNOM ZHROMAŽDENÍ NDK, KTORÉ SA BUDE KONAŤ 20. MARCA

Dňa 20. marca o 5. hod. popoludní, v predvečer zahájenia práce NDK, my podpisovatelia uskutočníme v meste Mexiku prípravné zhromaždenie pre druhé zasadnutie Konventu. Základom pre diskusiu bude súbor návrhov, ktoré sme predložili v tomto dokumente. Vyzývame na podpisovanie a odoslanie do NDK do 8. februára 2007.

(Miesto pre podpisy, adresy atď.)

domů