Yves Dechezelles

Co je Mezinárodní výbor proti represi ?

»Využíváme této příležitosti mezinárodního shromáždění proti válce a vykořisťování, které se koná v Paříži, a chtěli bychom všechny jeho účastníky, kteří zřejmě mají mimořádný zájem o obranu lidských práv, seznámit s naším CICR, Mezinárodním výborem proti represi.

Boj na obranu lidských práv v širokém smyslu tohoto pojmu se nám jeví dnes aktuálnější a nezbytnější než kdykoli dříve. Stále znovu slyšíme zprávy o svévolném zatýkání aktivistů, kteří jsou v opozici vůči etablované moci, o postihu pracujících, kteří se odhodlali vytvořit nezávislé odbory, o dlouhodobém policejním dohledu nad takovýmito občany, ale také o tom, že jsou lidé mučeni, stávají se nezvěstnými anebo bývají odsuzováni s porušením elementárních pravidel pro právní proceduru a bez možnosti odvolat se proti svévolným rozsudkům; stále znovu jsou porušována práva menšin a celé populace jsou vystavovány napospas hladu a masakrům. Každý z vás zde přítomných zná ze své praxe takové případy a jejich vypočítáváním bychom mohli strávit dlouhý čas. Již z toho můžeme vidět, jak široká je fronta, na které musíme zápasit. [...]

Boj na obranu lidských práv začíná veřejným obviněním těch, kdo je porušují. Existují organizace, které byly právě na to vytvořeny, jako zejména Amnesty International a Mezinárodní federace lidských práv. Naším cílem v žádném případě není snaha nějak tyto organizace nahradit. Nikdy nás nebude dost na to, abychom stačili čelit všem úkladům na práva a důstojnost každé lidské bytosti.

Amnesty International má velice významnou úlohu při informování veřejnosti a vytváření veřejného mínění především díky svým proslulým výročním zprávám - byť se může zdát, že se omezuje na vytváření patronátů pro jednotlivé vězně svědomí. Co se týká nás, neklademe si takováto omezení, a náš Výbor intervenoval v řadě případů, kdy se jiné organizace intervence zdržely, což jistě není náhodou.

Trváme pevně na univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, z nichž to nejzákladnější je právo na život. To se zdá samozřejmé, nicméně je podstatná část obyvatel planety odsouzena k předčasné smrti v důsledku nedostatku potravin, zdravotnické péče a služeb. Tato skutečnost přitom není důsledkem pouze geoklimatických podmínek: způsobuje ji především loupežení zdrojů a vykořisťování jako záměrně zvolené cíle politiky vlád.

Podstatné je také právo na práci a všechna sociální práva s ním spojená. Významné části současné populace světa je upíráno právo na práci a v důsledku toho i možnost obživy. V pokročilých průmyslových zemích je povážlivě rozšířena nezaměstnanost, a také sociální vymoženosti (jako např. zdravotní péče, sociální zabezpečení, důchody atd.) jsou ohroženy.

Velmi důležité jsou také individuální svobody a kolektivní práva, mezi nimi i svoboda projevu a svoboda sdružování, a to zejména právo svobodně vytvářet politické a odborové organizace. S tím souvisí i právo na stávku.

Všechna tato práva a svobody, jejichž výčet tu byl nutně neúplný, jsou vzájemně spojena a podmíněna, takže každá akce na obranu lidských práv by měla být založena na globálním chápání všeobecného boje, který je třeba vést s cílem sbratřit všechny oběti vykořisťování a útlaku. Právě toto je náš zápas, a ten si vyžaduje naprostou nezávislost na všech státech a vládách bez rozdílu. Mezinárodní výbor proti represi (CICR) neuznává žádný státní zájem a střeží si svou naprostou nezávislost vůči všem institucím, které se označují jako mezinárodní, ačkoli často fungují jako pouhá kulisa, v jejímž stínu velké světové mocnosti lépe prosazují svou nadvládu. Je také namístě nedůvěra k obratům, obvyklým v jazyce mezinárodní diplomacie. Podívejme se, co se fakticky skrývá za sloganem “lidská práva” v Somálsku či někde jinde.

Zápas, který vedeme, může nabýt potřebný důraz jedině v tom případě, že se nám podaří dodat mu mezinárodní charakter tak zřetelně, jako tomu nebylo nikdy v minulosti. Také naše již existující mezinárodní svazky musíme posilovat a rozvíjet, víc než doposud. Proto také dnešnímu mezinárodnímu setkání předkládáme návrh rezoluce, k níž se může připojit každý z vás a každý z vašich soudruhů, který je ochoten se angažovat, aby pokračoval zápas, který povede k triumfu lidských práv v pravém a úplném smyslu nejvyšších lidských hodnot.«

(Výňatky z projevu Maître Yvesa Dechezellea na mezinárodním shromáždění, konaném 20. června 1993 v pařížském předměstí Pantin)


Adresa pro styk s Mezinárodním výborem proti represi (CICR):

Mme. V. Melgar, 7 avenue Berlioz, 93 270 Sevran, France.
Tel.- fax 0033 - 1 - 43 83 50 40
e-mail: VICTORIA.GADY@wanadoo.fr

Na těchto adresách můžete také získat pravidelně vycházející bulletiny CICR.

domů