BOLIVIE: Revoluce pokračuje!

Na 6. srpna t.r. je svoláno do La Pazu první zasedání nově zvoleného Ústavodárného shromáždění. Bolivijský lid v referendu, které se konalo dne 2. července t.r., velkou většinou odmítl připravovanou “autonomii provincií”, která měla znamenat rozklad národního státu podle plánu nepřátel bolivijské revoluce. (Viz o tom v našem čísle 103.) V celonárodním měřítku hlasovalo NE 57,8% hlasů. Avšak v provincii Santa Cruz, ovládané místními oligarchy, získalo ANO 71,1% platných hlasů. (Poznamenejme, že i to svědčí o tom, že venkované zdvihají hlavy: oligarchové se před volbami chvástali, že v této provincii získají 80 - 90%. Nadto zde byla - při všeobecné povinnosti volit - nejvyšší neúčast, celých 17,4%, a z odevzdaných hlasů bylo 5% neplatných.) Nicméně vznikla nová politická krize, o níž má rozhodnout svolané Ústavodárné shromáždění. Ve všech společenských organizacích země se diskutuje o jeho pravomocích.

Pravice, která byla právě znovu poražena, na jedné straně požaduje, aby pravomoci Shromáždění byly omezeny na pouhou “revizi ústavy”, ale zároveň na druhé straně od něho vyžaduje, aby přiznalo autonomii provinciím, v nichž se pro ni vyslovila většina hlasů. To se ovšem příčí jasně vyslovené vůli voličů v celonárodním měřítku. Vzrušená debata o této otázce rozděluje MAS (Hnutí za socialismus), stranu prezidenta Evo Moralese. Poslanci této strany mají v Ústavodárném shromáždění většinu. Z okolí viceprezidenta Linery (bývalého guerillero, který je dnes stoupencem “tiermondismu” (názoru o zvláštním poslání zemí “Třetího světa”) přicházejí stále nová prohlášení požadující omezení pravomocí Ústavodárného shromáždění, kdežto druhý tábor, jehož vliv rovněž sahá až do centra MAS, žádá pro ně úplnou suverenitu.

“Skupina poslanců MAS v Ústavodárném shromáždění usiluje, aby se toto shromáždění prohlásilo za nejvyšší moc ve státě. (...) Podle poslance Raula Prada se strategie této skupiny zaměří na vyhlášení svrchovanosti Ústavodárného shromáždění s odvoláním na zákon o jeho svolání. ‘Tím se chce říci, že vyhlásíme svou absolutní kompetenci nad všemi veřejnými mocemi. To znamená, že všechny veřejné moci budou podřízeny rozhodnutím, která učiní Ústavodárné shromáždění.’”

Pro bolivijský lid má suverenita Ústavodárného shromáždění konkrétní význam: znamená především obranu jednoty a integrity bolivijského národního státu, odmítnutí všech pokusů negovat výsledek červnového referenda, obranu dekretu o znárodnění ropy a plynu a rozdělení půdy rolníkům.

To jsou celkové souvislosti v nichž se skupina La Chispa (“Jiskra”), skupina sympatizantů IV. Internacionály v Bolivii, ujala iniciativy a organizuje masovou akci podepisování otevřeného dopisu poslancům Ústavodárného shromáždění. Na následující straně přinášíme překlad podstatné části tohoto otevřeného dopisu:

Otevřený dopis poslancům Ústavodárného shromáždění a všem odborovým a lidovým organizacím

» Lid se vyslovil. Dne 2. července pracující lid všech národností, které představují Bolivii, spolu se svou mládeží odmítl rozvrat bolivijského národního státu. V celostátním referendu o autonomii se navzdory všem lžím, zastrašování a nátlaku oligarchů a imperialismu většina národa vyslovila proti rozdělení země ve prospěch multinacionál. Mandát lidu je jasný: většinovou volbou pro NE dal své ANO pro svrchovanost a jednotu Bolivie, ANO pro znárodnění nafty a plynu, ANO pozemkové reformě a ANO celé “říjnové agendě”.1 Jakýkoli pokus vnutit “autonomii” regionů proti vůli lidu vyjádřené v lidovém hlasování by byl protizákonným útokem proti demokracii a národní svrchovanosti. Je povinností vlády a zvlášť poslanců Ústavodárného shromáždění, aby plně a důsledně respektovali rozhodnutí většiny. Dělnické, rolnické a všechny lidové organizace v čele s [odborovou ústřednou] COB se musejí postavit na obranu většinového rozhodnutí svrchovaného lidu.

Jestliže má Ústavodárné shromáždění opravdu mít svrchovanou moc, jak to prohlašuje prezident Evo Morales a jeho stoupenci zvolení za poslance, musí se důrazně postavit za jednotný národní stát a nesmí ustoupit před nátlakem oligarchů z regionů. Poslanci Ústavodárného shromáždění musejí respektovat rozhodnutí většiny lidu a nesmějí postoupit přírodní bohatství, školství, zdravotnictví atd. regionálním oligarchům. Přírodní bohatství, na prvém místě nafta a plyn, patří všem Bolivijcům a jeho plody musejí sloužit výstavbě země.

Za suverénní Ústavodárné shromáždění se svrchovanými pravomocemi! NE autonomii regionů! Boj za jednotu země je neodlučitelný od zápasu za svobodnou a svrchovanou Bolivii, vlastníka všech svých přírodních zdrojů.

Pamětlivi toho všeho požadujeme od zvolených poslanců Ústavodárného shromáždění, jejichž povinností je zastupovat zájmy lidu, aby [...] respektovali odmítnutí autonomie regionů v lidovém hlasování. Žádáme organizace, které se považují za představitele zájmů většiny národa, aby svolaly tiskovou konferenci a na ní zveřejnily deklaraci o své jednotě.

NE zvítězilo! Za jednotu a svrchovanost Bolivie! Plyn a nafta, stejně jako půda a všechny přírodní zdroje země patří bolivijskému lidu! «


1 “Říjnová agenda” je souhrnné označení pro požadavky zformulované při prvém bojovém vystoupení lidu v říjnu 2003: znárodnění nafty a plynu, opětné znárodnění rudných dolů, rozdělení půdy rolníkům, jednota a svrchovanost země, práce a chléb pro všechny. Tytéž požadavky vytyčilo druhé povstání v květnu-červnu 2005, a na jejich základě potom lid, tj. pracující a mládež, udělil ve volbách mandát současnému prezidentu Evo Moralesovi.


domů