Bolívie

Dekrét DS 28.701 z 1. mája 2006 o znárodnení priemyslu ropy a zemného plynu

Dňa 1. mája vyhlásila bolívijská vláda znárodnenie ropného priemyslu krajiny. Stotisícky Bolívijčanov ešte toho dňa vyšli do ulíc a na námestí pred prezidentským palácom vyjadrili uspokojenie, že táto základná požiadavka všetkých ľudových vystúpení počas minulých šiestich rokov bola súčasnou vládou akceptovaná. Predkladáme tu našim čitateľom preklad vybraných výňatkov z dekrétu:

« Preambula:

Vychádzajúc z toho, že v historických dňoch boja si ľud za cenu svojej krvi vydobyl právo, aby sa naše ropné bohatstvo vrátilo do rúk národa a využívalo sa v prospech krajiny,

vychádzajúc z toho, že v referende 18. júla 2004 suverénny ľud rozhodol, že jeho národný štát sa zmocňuje všetkej ropy a zemného plynu, ktoré sa v krajine ťažia [...],

vychádzajúc z toho, že Bolívia bola v roku 1937 prvou krajinou na kontinente, ktorá svoje bohatstvo ropy a zemného plynu znárodnila [...],

vychádzajúc z toho, že toto opatrenie sa zapíše do histórie boja národov, histórie sociálneho hnutia a histórie zápasu domorodých národov za ovládnutie prírodného bohatstva vlastnej krajiny, ktoré je základným predpokladom jej zvrchovanosti [...],

nariaďuje sa:

Článok 1: Uplatňujúc národnú zvrchovanosť a rešpektujúc mandát zverený bolívijským ľudom [vyhlasujem, že ...], všetky zdroje ropy a zemného plynu v krajine sú znárodnené. Štát sa zmocňuje vlastníctva, držby i úplnej a absolútnej kontroly týchto prírodných zdrojov.[...]

Článok 3: Vo svojich aktivitách v krajine budú môcť pokračovať jedine tie spoločnosti, ktoré sa bezodkladne podriadia dispozíciám tohoto dekrétu a ktoré v lehote najneskôr 180 dní po jeho vyhlásení budú svoju činnosť regularizovať na základe kontraktov zhodujúcich sa s ústavou a ostatnými zákonmi. Spoločnosti, ktoré do vypršania tejto lehoty kontrakty nepodpíšu, nebudú mať od toho dňa právo v Bolívii pôsobiť.

Článok 4: Čo sa týka ropných polí, na ktorých sa v roku 2005 ťažilo viac ako 100 miliónov kubických stôp zemného plynu denne, bude počas prechodného obdobia ich výnos rozdeľovaný takto: 82% pripadne štátu [...] a 18% spoločnosti (čo zahŕňa jej výrobné náklady, amortizáciu jej investícií a zisk).

Článok 5: Štát berie do svojích rúk kontrolu a riadenie výroby, dopravy, rafinácie, skladovania, distribúcie, komercializácie a industrializácie uhľovodíkov v celej krajine.«

domů