Francúzsko

Národný výbor za znovudobytie politickej demokracie

História:

Dňa 16. októbra minulého roku sa zišlo 321 zvolených členov oblastných a okresných výborov, radných a delegátov politických a odborových organizácií, podporovaných tisíckami pracujúcich a mladých, a vyhlásili sa za “Národný konvent na obranu verejných služieb a 36.000 komún, za znovudobytie demokracie a za vystúpenie z Európskej únie”.

Zhromaždenie rozhodlo: vytvoriť “Národný výbor za znovudobytie politickej demokracie” a ustaviť jeho ústrednú kanceláriu; ustaviť výbory vo všetkých departementoch Francúzska; uznieslo sa na výzve “usporiadať na jar budúceho roku nový, ešte reprezentatívnejší Konvent, ktorého každý člen by mal byť delegovaný najmenej 10 občanmi”.

Tento Národný výbor usporiadal 18. januára tohoto roku vo veľkej sále Mutualité v Paríži, naplnenej do posledného miesta, míting, na ktorom sa rozhodlo o usporiadaní 2. celonárodného Konventu v Paríži v dňoch 27. a 28. mája. Vyhlásil sa cieľ zhromaždiť tisíc zvolených delegátov.

Druhý Národný konvent sa bude konať v uvedených dňoch [...]. Organizačný výbor navrhuje, aby delegáti z vidieka usporiadali zbierky na financovanie ciest svojich delegátov; delegáti z parížskej oblasti sa podujali na financovanie sály a ďalších nákladov (vo výške 40 euro na jedného delegáta). Aby sa zaistili čo najlepšie materiálne podmienky pre konanie Konventu, žiada stála kancelária Konventu všetky oblastné výbory, aby oznámili účasť svojich delegátov ihneď po ich zvolení.

Tlačové komuniké Stálej kancelárie (výťah):

V dňoch 27. a 28. mája, rok po víťazstve v referende o “Európskej ústave” sa v Paríži zhromaždia na Celonárodnom konvente delegáti Výborov za znovudobytie demokracie, ustanovených po celej krajine, starostovia, členovia oblastných rád a mestskí radní, aby sa poradili o ďalšom postupe hnutia za vystúpenie z Európskej únie a za znovudobytie politickej demokracie. (...) Národný výbor za znovudobytie politickej demokracie zahájil ihneď po svojom ustanovení v októbri minulého roku kampaň za to, aby sa rešpektovalo rozhodnutie väťšiny občanov tejto krajiny, vyjadrené v referende 29. mája 2005. Výbory za znovudobytie demokracie, ktoré postupne vznikali po celej krajine, vydali tisícky letákov a vysvetlili v nich konkrétne dôsledky európskych direktív. (...) Medzitým vláda, napriek ťažkej kríze, ktorá ju rozvracia, urýchľuje politiku privatizácií, delokalizácií a deregulácie, diktovanú európskymi inštitúciami. Opierajúc sa na protidemokratické inštitúcie Piatej republiky, útočí na systém sociálneho zabezpečenia, na nemocnice, verejné služby a všetky ostatné sociálne vymoženosti. Odstráňuje sociálne byty, spochybňuje odluku štátu od cirkvi a jednotu Republiky, ako aj samotnú existenciu komún. Deštrukcia robotníckych a demokratických vymožeností môže viesť len k tomu, že celá krajina upadne do chaosu. Národný výbor vyhlasuje, že jedine zvrchované Národné zhromaždenie, zvolené ľudom a jemu zodpovedné, môže pretrhnúť zväzky s Európskou úniou, obnoviť občianske práva a podujať sa na naliehavé opatrenia, ktoré prekonajú sociálnu, ekonomickú a politickú krízu, v ktorej krajina tonie. Konvent za vystúpenie z Európskej únie a za znovudobytie demokracie, ktorý sa bude konať 27. a 28. mája v Paríži, chce pomôcť k tomu, aby sa otvorila táto cesta.

Poznámky k niektorým prejavom zaslaným stálej kancelárii Konventu vopred:

Otázka obrany komún proti násilne presadzovanému združovaniu obcí, spojenému s obmedzovaním ich kompetencií, je v strede pozornosti väťšiny delegátov-starostov obcí: “Kde zostali občianske slobody, zodpovednosť zvolených predstaviteľov, kde zostala demokracia, keď občania nemôžu už ani vo svojich obciach žiť v súlade s demokratickým ideálom?” - pýta sa starosta mesta Boissieu z departementu Isčre.

Inou častou témou je nesúhlas s nariadeným financovaním súkromných škôl z rozpočtu obcí. Starosta mesta Entremont v Hornom Savojsku odmietol zaplatiť 503 euro, ktoré od neho požaduje na základe novo vyhláseného zákona súkromná škola v súsednom meste za to, že ju navštevuje jedna žiačka z Entremontu. “Nedopustím, aby sa ničila republikánska škola” - vyhlásil.

Druhou stranou tej istej vládnej politiky je rušenie tried vo verejných školách. Jeden z delegátov Konventu, riaditeľ jednej školy v 3. arrondissementu mesta Paríža, bol delegovaný skupinou 37 kolegov učiteľov, ktorí sa všetci boria za jednotu odborov, ktorá je nutná, ak sa má s úspechom čeliť obmedzovaniu verejného školstva a rušeniu pracovných miest učiteľov. “Za posledných 15 rokov bolo v štyroch arrondissementoch centra mesta Paríža zrušených už 44 tried. Toto je výsledok Maastrichtu!” - konštatuje riaditeľ. Učitelia z týchto arrondissementov vytvorili vlastný Výbor, delegovali na Konvent 10 delegátov a usporiadali verejnú schôdzu, na ktorej upozornili rodičov a všetkých obyvateľov na priamu súvislosť medzi rušením tried a uplatňovaním Maastrichtskej zmluvy o Európskej únii, ktorá ohrozuje právo na vzdelanie vo verejných školách.

Starosta 15-tisícového mesta Limay v departementu Yvelines, ktoré tiež má byť “zrušené” a jednotne sa tomu postavilo na odpor, prichádza na Konvent na čele 66 členov mestskej rady, ktorí sa všetci spoločne zúčastnia na rokovaniach Konventu; dokladá, že jedným z cieľov, ktorý vláda násilným zlučovaním obcí sleduje, je drastické obmedzenie verejných služieb.

(Skrátene podľa Informations ouvričres z 25. mája 2006.)

domů